Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Yoncare

Nabídka a poskytování služeb firmy YONCARE s.r.o. (dále jen „YC“) jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách. Před prohlížením našich webových stránek a využitím kterékoli z námi nabízených služeb si prosím tyto Všeobecné podmínky pečlivě přečtěte. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním nebo prohlížením dáváte najevo, že jste s těmito Všeobecnými podmínkami obeznámeni, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Tímto způsobem elektronicky uzavíráte dohodu s YC  o tom, že je přijímáte.

Úvodní ustanovení 

Obsah těchto webových stránek a jakýchkoli materiálů, které jsou na těchto stránkách zpřístupněny, má výlučně informativní charakter a v žádném případě není zamýšlen jako lékařské poradenství. YC nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou na základě používání nebo nemožnosti používání těchto webových stránek a neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky ohledně jejich úplnosti, správnosti nebo vhodnosti použití k jakémukoli účelu. Část obsahu či materiálů na těchto webových stránkách může odrážet platnou legislativu, regulatorní předpisy, soudní rozhodnutí nebo jiné změny, které zde nejsou zohledněny. YC nenese odpovědnost za obsah a dodržování důvěrnosti informací pod hypertextovými odkazy. YC si rovněž vyhrazuje právo ukončit jakémukoli uživateli přístup nebo webové připojení z důvodu opakovaného porušení našich podmínek nebo jiných pravidel.

Služby

YC působí jako koordinační služba pro pacienty a pacientům pomáhá zprostředkovat dopravu a finanční náhrady za účast na klinických studiích.  Specializujeme  se na poskytování služeb na území České republiky a v zahraničí. YC se v žádné formě nezabývá poskytováním lékařského poradenství. Nejsme profesionální zdravotníci a neposkytujeme posudky, procedury, testy, diagnózy ani léčbu.  Obsah těchto webových stránek, tj. např. texty, obrázky, fotografie, videa, brožury a jakékoli další informace získané od našich partnerů, jsou určeny výhradně pro informativní účely. Jejich obsah v žádném případě nenahrazuje odborné lékařské poradenství. Našim klientům důrazně doporučujeme, aby veškerou lékařskou problematiku předem konzultovali se svým poskytovatelem lékařských služeb (lékařem) ve své zemi, než se rozhodnou vycestovat za léčbou do zahraničí. Zavazujete se převzít veškerou odpovědnost související s výběrem poskytovatele lékařských služeb (lékaře) pro požadovaný zákrok. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli léčbu nebo jinou službu poskytovanou poskytovatelem lékařských služeb (lékařem) ani v souvislosti s žádným nárokem vzneseným na základě zanedbání povinné péče nebo jiným nárokem, který může přímo či nepřímo vzniknout v souvislosti s jakýmkoli poradenstvím, léčbou nebo jinou službou.

Důvěrnost informací – GDPR

YC si je vědoma významu ochrany důvěrných informací získaných od uživatelů webových stránek a plně ji respektuje. Neprodáváme, neobchodujeme, nepronajímáme ani neposkytujeme žádné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím emailu či webových stránek. To platí pro vaši emailovou adresu a jakékoli jiné osobní údaje. 

Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro nás velice důležitá a je shrnuta v samostatném dokumentu na našich stránkách pod názvem Informační memorandum.  

Veškeré podmínky smluvních vztahů jsou upraveny v dokumentu Program pro pohodlí pacienta

Vyloučení odpovědnosti

YC poskytuje tyto stránky pouze pro informaci. Snaží se poskytovat co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, i přesto však mohou stránky obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby, a mohou být měněny či aktualizovány bez předchozího oznámení. YC nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky v souvislosti s provedením operace, bezpečností, podmínkami nebo službami ze strany poskytovatele zdravotnické péče. 

Neneseme žádnou odpovědnost za jednání, vady, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení nebo nedbalost ze strany takového prodávajícího ani za žádnou fyzickou újmu, úmrtí, majetkovou škodu či jakoukoliv jinou škodu nebo výdaje vyplývající z takových služeb. Klient souhlasí s tím, že YC za žádných okolností nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní, trestné, exemplární nebo následné škody vzniklé na základě jakýchkoli materiálů z těchto stránek nebo jakýchkoli služeb získaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Klient rovněž souhlasí s tím, že YC ani jeho ředitelka,  vedoucí pracovníci, členové, zaměstnanci, zástupci, zmocněnci, právní předchůdci, právní nástupci či postupníci nenesou žádnou odpovědnost za materiály, webové stránky, produkty nebo služby, včetně jakýchkoli opomenutí nebo prohlášení ze strany lékařů, nemocnic, poskytovatelů lékařské péče, organizátorů zájezdu, poskytovatelů ubytování a jiných poskytovatelů služeb. V případě jakýchkoli problémů s těmito stránkami, materiály z těchto stránek nebo službami získanými na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím souhlasíte s tím, že vaším jediným opravným prostředkem je zanechat jejich používání.

Rozhodné právo

Má se za to, že tyto Všeobecné podmínky se uzavírají, budou ve všech ohledech interpretovat a řídí se právními předpisy České republiky, a to bez ohledu princip volby práva, a veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi spadají do jurisdikce příslušných soudů v České republice.

YC řídí své webové stránky ze svého sídla v České republice. Webové stránky jsou přístupné z kterékoli země na světě. Vzhledem k tomu, že právní předpisy jednotlivých zemí, ze kterých je možné vstoupit na webové stránky, se mohou lišit, má se za to, že vstupem na webové stránky uzavíráte s YC dohodu o tom, že veškeré záležitosti související s užíváním těchto webových stránek se budou řídit právními předpisy České republiky, a to bez ohledu na princip volby práva. YC nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, že materiály na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné v jiných zemích, a vstup na tyto webové stránky ze zemí, kde je jejich obsah ilegální, je zakázán. Osoby, které vstupují na tyto webové stránky z jiných zemí, tak činí z vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za dodržení místních právních předpisů.

Následky

V případě vašeho nedodržení těchto Všeobecných podmínek, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odstranit veškeré informace, které na naše stránky umístíte. Můžeme rovněž podniknout jakékoli právní kroky, které považujeme za vhodné. Pokud vaše porušení těchto podmínek způsobí škodu třetí osobě, zavazujete se, že YC zbavíte odpovědnosti za takovou škodu.

Všeobecná ustanovení

Pokud je kterákoli z těchto podmínek neplatná nebo nevymahatelná, nebude aplikována a zbývající podmínky zůstanou platné. Nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci. Souhlasíte s tím, že mezi vámi a YC v důsledku užívání těchto webových stránek neexistuje žádný mandátní, zaměstnanecký nebo partnerský vztah nebo společný podnik. Tyto webové stránky musíte užívat odpovědně a kooperativně. Pokud neučiníme žádné kroky v souvislosti s porušením podmínek užívání těchto webových stránek z vaší strany nebo ze strany jiných osob, neznamená to vzdání se našeho práva takové kroky podniknout, v případě následujících nebo obdobných porušení. Žádný zaměstnanec či zástupce Společnosti není oprávněn změnit, vzdát se nebo upravit žádné z ustanovení těchto podmínek.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky pro potřeby uživatelů odkazují na jiné webové stránky provozované třetími stranami, které jsou mimo naši kontrolu. V této souvislosti výslovně odmítáme veškerou odpovědnost za obsah těchto jiných stránek a za dostupnost, přesnost, spolehlivost, úplnost, aktuálnost, kvalitu, plnění či vhodnost jakýchkoli informací, produktů a služeb poskytovaných nebo nabízených na těchto jiných stránkách nebo jejich prostřednictvím.